آخرین مطالب

به گفته کارشناسان، نوع جدید کووید-19 ترکیبی نادر بین دلتا و اومیکرون است. چقدر خطرناک است؟این نوع از آن برای حمله موفقیت آمیز به سلول های بینی و راه هوایی فوقانی استفاده می کند.