آخرین مطالب

دولت فرانسه خانه های سالمندان را برای مقررات بیشتر هدف قرار می دهد


معاملات HBI + بینش / بین المللی

زبیگنیو چچلینسکی
17 مارس 2022

پس از خشم اخیر در مورد خانه های مراقبت در فرانسه، دولت فرانسه قصد دارد اقدامات بیشتری را برای بهبود ارزیابی و شفافیت ارائه دهد.