آخرین مطالب

چین اولین دو مورد مرگ ناشی از کووید-19 را در بیش از یک سال گزارش کردکشوری که ویروس در اواخر سال 2019 در آن ظاهر شد، به لطف ترکیبی از کنترل های مرزی سخت، قرنطینه های طولانی و قرنطینه های هدفمند، تا حد زیادی آن را تحت کنترل نگه داشته است.