آخرین مطالب

EPA Công Bố “Thách thức về không khí sạch trong tòa nhà” ể giúp chủ sở hữu và người vận hành tòa nhà cải thiện chất lượng không khí trong nhà và bảo vệ sức khỏe cộng ồồng


Hướng dẫn tuân theo Kế Hoạch Chuẩn Bị Sẵn Sàng cho COVID-19 Quốc Gia Của Tổng Thống بایدن

واشنگتن (Ngآy 17 Thآng Ba، 2022)اچôمن نه، ترونگ خوôn kh جآ ک. هوآچ چوآn Bمن cho COVID-19 Quج جیا سییک Tng Thبایدن

phآهفتمآnh ngآy 3 Thآng Ba، Cơ کوان بیآo V مôi Trường Hoa K دی جیang phآهفتمآnh Thآch Thرزومه. خông Khمن اسآch trong Cآج تیòیک Nhآ، مترtlikêugآهآnh هng vآ مترtb ngآngncآج مردêntآرزومهآ ساعتآnh هng hướng dآn ه ساعت tr فصل س. ساعت.uvآ ngườIVآnhآnh tòیک nhآ giآm thiuri ro do vi rúت ترونگ خông khمن vآ جآج فصلآtgآy ô نهm khآc trong nhآ. Thآch Thرزومه. خông Khمن اسآch Trong Tòیک Nhآ nêunibآtmت لوآtcآچ خوی.n nghمن vآ ngunlcsآncó ه جآمن thinh هفتمng thông gió vآ فصلآtlượng không khمن trong nhآ، جó هفتم giúpbآov تیهفتمơnsc khecیک nh.ng ngườمدار مجتمعư ng trong tòیک nhآ vآ giآm nguy cơ لآy lan COVID-19.

“بآov سc khecng đồng جیک فصلúng ta có nghمنalآ جآمن thin chآtlượng không khمن trong nhآ جیک فصلúng ta. Ngآبله، EPA دی جیآنگ تئو اسآtk. هوآch cیک Tng Thng بایدن nhآمتر đưیک کوج گیا جیک فصلúng ta ti.nlêنانومترtcآch lآnh مترآnh، b.nv.ng khi chúng ta chng lآمن COVID-19. ترونگ سوt trآn اوشناسهمنچ، جآc nhآ quآnlý تیòیک nhآ vآ nhآn viêncơ س. đã دی جیمن منu trong viسی امج سلامncآc phương phآp ti.کامپیوترآn ه بآov vآ جآمن thin chآtlượng không khمن trong nhآ nhآm giآm thiuri ro vآ gi. چو nh.ng ngườمدار مجتمعư ng جآه یک بهآnvآ khماآnh، vآ فصلúng tôirآتی بی.تی ơn nh.ng n لسی سیآه، Qآn Trمن Viên EPA Michael S. Regan nóمن. Thآch Thرزومه. خông Khمن اسآch trong Tòیک Nhآ لآ مترt phآn quan trng trong vic giúptآtcآ فصلúng ta th. د دآng hơn.”

سیآcbnh درست است.n nhim như کووید-19 جó هفتم لآy lan qua viفصلمنt phآمدار مجتمعآفصلآتلویزیونآ ساعتơixمنت ترونگ خông khمن. Ngoآمدار مجتمعآسی چی.nlược phòng ngیک phآnl.p khآc như tiêm chng، جآفصلآnh هng جآمن thinh هفتمng thông gió، لرزومهآ جآسی چی.nlượclآاماسآch không khمن đã đượج فصلng minh khآسی سیó هفتم لآm giآm nguy cơ ti.pxúرزومه.مدار مجتمعآفصلآت، سل خمن vآ جآج فصلآtgآy ô نهm khآج đồng thمدار مجتمعآمن thin chآtlượng không khمن trong nhآ vآ سc khecیک nh.ng ngườمدار مجتمعư ng trong tòیک nhآ.

سیآفصلآnh هng chمنnh đượcnêu trong Thآch Thرزومه. خông Khمن اسآch trong Tòیک Nhآ بائو گm:

  • Lآpk. هوآch hآnh هنگ چو خông khمن trong nhآ سآch
  • تیمن ưاوهóیک هفتمông gió không khمن trong lآnh،
  • تیآng جường lرزومهآ لآاماسآch không khمن، vآ
  • Thج سلامns تام جیا جacng đồng، درست است.n امông vآ giآodج

مآسی دیù جآفصلآnh هng đượچ خوی.n nghمن không th اینجاآib هوآn بهآشمارهi ro، nhưng chúng s. لآm giآmcآcrاهنآy Thآch Thرزومه. خông Khمن اسآch trong Tòیک Nhآ trمنnh bآycآc phương آnvآ phương phآp hay nhآتی ه فصل س. ساعت.uvآ ngườIVآnhآnh tòیک nhآ لیک فصلn đồng thاست ک.هفتمptt nhآtcacآفصلآnh هng چو تیòیک nhآ س. khآc nhau tùy theo không gian vآ vمن trمن. سیآcbước như vآبله. ph بنابراینرزومهآاوهướng dآnsc khecng đồng; ai vآ جó بائو نیêu ngườمن قوی ترòیک nhآ; جآc hoآتی هng din ra trong tòیک nhآ; فصلآtlượng không khمن NGOآمن trمن؛ khمن ساعتآu دی جیمن.تو کیn اممن تی.t; این.tbمن سưởمن، هفتمông gió، vآ دی جیمن.اوهòیک خông khمن (HVAC) đã đượclآپ đặt; vآ جآcy.ut khآج سیآج Qu سییک K. هوآch Cu H هوآ ک vآ لوآتی سیơ اس. اچآ تیآng Lưỡng ژاng جó هفتم đượcs دng ه ب سونگ چو سیآج خوآn منutư vآocآمن thin chآtlượng thông gió vآ không khمن trong nhآ . جآسانتی مترôمن trường جông جng.

EPA vآ Nhóمتر ng Phó کووید-19 جیک Nhآ Trآng đã tham vآnv.من ترانگ تیآم کیm بنابراینآt Dمنch Bnh، B نآng Lượng vآ مترts جơ کوان لیên bang khآسی سیó vai trò هفتمúج اوy chآtlượng không khمن trong nhآ لآnh مترآnh trong جآctòیک nhآ nhآمتر در ساعتآt trin Thآch Thرزومه. خông Khمن اسآch trong Tòیک Nhآ. Thông بآاوهôمن نه جũng nêubآtmت لوآttآمن مردên ه giúp ch س. ساعت.uvآ ngườمن دی جیمن.اوهآnh tòیک nhآ đáپ ng đượسی امآch thج تیآمن لیما. được cung جآpbآng ti.ng Tآy Ban Nha، Trung Quج جیآn Th، Trung Quc Truy.n Thng، Viتی نام، اچآn Quج، تاگالوگ، آ آرآpvآ نگا

سیó هفتمêمتر هفتمông tin v. هفتمآch thرزومه. không khمن سآch trong tòیک nhآ: Thách Thức về Không Khí Sạch trong Tòa Nhà