آخرین مطالب

“لحظه خطرناک:” تلاش عظیمی برای مهار فلج اطفال پس از پرونده مالاوی آغاز می شوداین مورد هشدار داد زیرا آفریقا در سال 2020 عاری از فلج اطفال وحشی اعلام شد و تنها دو کشور در جهان وجود دارند که در آن بومی است: افغانستان و پاکستان. پاکستان در ژانویه 2022 یک سال بدون مورد ثبت کرد.