آخرین مطالب

هند 1549 مورد جدید کووید-19 را ثبت کرده است که 31 مورد فوتی داشته استتعداد پرونده های فعال این کشورها به 25106 کاهش یافته است که 0.06 درصد از کل موارد مثبت کشور را تشکیل می دهد.