آخرین مطالب

دولت ادامه NACP، فاز V را از 1 آوریل 2021 تا 31 مارس 2026 تأیید می کند.فاز پنجم NACP پاسخ ملی به ایدز و STD را تا سال مالی 2025-26 به سمت دستیابی به اهداف توسعه پایدار 3.3 سازمان ملل متحد برای پایان دادن به همه گیری HIV/AIDS به عنوان یک تهدید بهداشت عمومی تا سال 2030 از طریق بسته جامع پیشگیری خواهد برد. ، خدمات تشخیص و درمان.