آخرین مطالب

توالی یابی ژنوم می تواند سویه های سل مقاوم به دارو را نیز پیدا کندبه گفته کارشناسان، شبکه آزمایشگاه‌های توالی‌یابی ژنوم هند، که در حال حاضر انواع SARS-CoV-2 را شکار می‌کنند، می‌توانند برای شناسایی سویه‌های سل مقاوم به دارو در گردش (TB) نیز استفاده شوند.