آخرین مطالب

EPA Công Bố Kế Hoạch Hành Động Công Bằng Cùng Với Các Đối Tác Liên Bang để Thúc Đẩy Công Lý Môi Trưâờng Và Quy


واشنگتن (Ngày 14 Tháng Tư، 2022) – نه، کل Quan Bảo Vệ Môi Trường đã công bố Chương Trinh Hành Động Công Bằng Thực Hiện Sắc Lệnh Hành Pháp (EO) 13985 CủA Tổng Thống Biden، Chỉ ỉạo EPA، CngM Với Các Cơ Quan Liên Bang Khác، ánh Giá XEM Các Cộcg ồồng Chưa ượược Phục Vụ Và Các Thành Viên CủA có hệ thống trong việc tiếp cận các lợi ích và cơ hội thông qua chính phủ liên bang hay không. ک Hoạch Hành Động Công Bằngnày là một phần quan trọng trong nỗ lực của epa nhằm vượt qua những rào cản đó và thúc ẩẩy công bằng và công lý trong các nỗ lực củma chún nước .

“Kế Hoạch hành ộộng công bằng này là một ví dụ sắc xảo về cách epa làm việc với các ối tác لیک Quản trị viên EPA Michael S. Regan cho biết. “EPA đang làm việc ểể thực hiện theo úng lời hứa của mình về việc bảo vệ sức khỏe con người và môi trường ượược thực hiện cho tất cả người dân ở ấất nước chúng ta hơn 50 năm trước. چانگ تا چی CO لام được điều نه بنگ CACH تائو NHAN những تاک động خفاش LOI از مجموع CAC chính tukey وبا VA کوی định MA TRONG لیچ SU DJA khiến نتایج: از شماره nhiều انجمن های تخصصی không تیچ nghi được VA دن đầu TRONG việc PHA بو những رائو می توانید DJA tồn tại quá lâu.”

ک Hoạch Hành Động Công Bằng phù hợp với Kế Hoạch Chiến Lược EPA trong Tài khóa (FY) 2022-2026 của Cơ quan، được công bố ngày 28 Tháng Ba، 2022. کا هوش Chiến Lược Cuối Cùng của EPA lần đầu tiên bao gồm một mục tiêu chiến lược chưa từng có để thúc đẩy công lý môi trược chưa từng có để thúc đẩy công lý môi trưực quyàn.

ک Hoạch Hành Động Công Bằng

vạch ra sáu hành động ưu tiên:

· phát triển một khuôn khổ toàn diện ểể xem xét các tác ộộng tích lũy trong các quyết ịịnh liên quan của epa và vận hành khuôn khổ đó Trong các chương trình và hoạt ộộng của epa.

· xây dựng năng lực củA củA các cộng ồồng chưa ược phục vụ ểể کون cấp kinh nghiệm củA họ cho epa và thực hiện các dự án do cộng ồng lÃnh ạạo.

· phát triển năng lực nội bộ của epa ểể thu hút các cộng ồồng chưa ượược phục vụ và thực hiệc vụ

· Tăng cường chương trình tuân thủ quyền dân sự bên ngoài của EPA và đảm bảo rằng việc tuân thânủ quyền dân sự bên ngoài của EPA và đảm bảo rằng việc tuân thânủ quyền dân ỡnỡ

· Tích hợp khoa học có sự tham gia (của cộng đồng) vào nghiên cứu và thực hiện chương trình của EPA.

· Làm cho việc thu mua và ký hợp đồng của EPA trở nên công bằng hơn.

Những hành động ưu tiên này tạo thành một nền tảng quan trọng để xây dựng sự tương tách có vcụ đạt được các kết quả công bằng và đúng đắn hơn، bao gồm giảm thiểu ô nhiễm trong các cồng mông tảm thiểu và mang lại những lợi ích hữu hình khác cho các cộng đồng chưa được phục vụ.

Đọc Kế Hoạch Hành Động Công Bằng của EPA (pdf)


(آوریل 2022)