آخرین مطالب

پرسش و پاسخ: “کلیشه اجتماعی جمله ای است که به بسیاری از رویاها پایان می دهد”
سیوبهان گوئررو مک مانوس، زیست‌شناس و فیلسوف مکزیکی، از علمی متکثر و خودانتقادی که علیه ترنس‌جنس‌ها تبعیض قائل نمی‌شود، دفاع می‌کند.