آخرین مطالب

دهلی سومین مورد ابتلا به آبله میمون را گزارش کرد که 8 مورد در هند تایید شداز آنجایی که موارد بیشتری از آبله میمون در حال شناسایی است، دکتر منسوخ منداویا، وزیر بهداشت اتحادیه اعلام کرد که نگرانی ها در مورد بیماری مشترک بین انسان و دام را کاهش نمی دهد و اطلاع داد که هند از قبل آماده سازی برای مبارزه با این بیماری مسری را آغاز کرده است. نیازی به وحشت نیست، بیماران باید منزوی باشند و اعضای خانواده بیمار باید فاصله خود را با بیمار حفظ کنند. صحبت بیش از حد در مورد این بیماری می تواند باعث ایجاد وحشت در بین مردم شود. در مورد آبله میمون نیازی به ترس نیست.