آخرین مطالب

آمازون برزیل با افزایش بی سابقه آتش سوزیآتش‌سوزی‌های انباشته در سال 2022 (89285 شیوع تا 5 اکتبر) از کل ثبت‌شده در سال 2021 (75090) فراتر رفته است. با نرخ فعلی، انتظار می‌رود که آتش‌سوزی‌های سال 2022 در یک سال از مرز 100000 فراتر رود. اعتبار تصویر: موسسه ملی تحقیقات فضایی.