آخرین مطالب

وزرای بهداشت جلساتی را در مورد بودجه مراقبت های بهداشتی پایان می دهندوزرای بهداشت جلساتی را در مورد بودجه مراقبت های بهداشتی پایان می دهند

وزیر بهداشت فدرال ژان ایو دوکلوس و همتایان استانی وی پس از بحث و گفتگو در مورد بودجه مراقبت های بهداشتی صحبت خواهند کرد.