آخرین مطالب

«ناوگان ارواح» دریاهای آمریکای جنوبی را شکار می کند
مطالعه نشان می دهد که با خاموش کردن دستگاه های شناسایی در دریاهای آزاد، ناوگان ماهیگیری از کشف ماهیگیری غیرقانونی خود طفره می روند.