مراکز ورزشی قصد دارند استخرهای منطقه ای تحت حمایت Tynwald – BBC را نجات دهندمراکز ورزشی قصد دارند استخرهای منطقه ای تحت حمایت Tynwald را نجات دهندبی بی سی