برزیل اورژانس بهداشت عمومی را برای مردم یانومامی آمازون اعلام کرد – ساوت چاینا مورنینگ پستبرزیل برای مردم یانومامی آمازون وضعیت اضطراری بهداشت عمومی اعلام کردپست صبحگاهی چین جنوبی