دلتا همچنان سویه در گردش غالب در هند: ICMRدانشمند ICMR گفت که تعداد کل افرادی که در کشور ما با جهش Omicron شناسایی شده اند بسیار اندک است تا بتوان نتیجه ای در مورد انتقال جامعه این نوع SARS-CoV-2 به دست آورد.