آخرین مطالب

جهان مبتلا به کووید تحویل واکسن را دو برابر کرد و به 11 میلیارد در سال 2021 رساند. SII 13 درصد از عکس ها را تولید کرددر مجموع 11 میلیارد دوز واکسن کووید-19 در سال 2021 تولید و به کشورها تحویل شد که دو برابر حجم کل بازار جهانی واکسن در سال قبل از کووید-19، 2019، برای ایمن سازی معمول است. از میان تزریقات کووید-19، دو واکسن چینی – Sinovac و Sinopharm – به ترتیب با 21٪ و 19٪ (2.3 میلیارد و 2.1 میلیارد دوز) بیشترین سهم را به خود اختصاص دادند، در حالی که سهم موسسه سرم هند در هند (SII) بود. طبق سال بررسی یونیسف، 13 درصد یا 1.5 میلیارد دوز.