[ad_1]

این همیشه بلندپروازانه بوده است: بر اساس داده های جهان ما، در حال حاضر، تنها 12 درصد از مردم در کشورهای کم درآمد یک بار تزریق کرده اند. اهداف قبلی تعیین شده توسط WHO – برای مثال برای رسیدن به 10٪ تا سپتامبر 2021 – نیز نادیده گرفته شد.

[ad_2]