چرا شرکت های داروسازی MNC در حال تنظیم مجدد عملیات خود در هند هستند؟در زمانی که بازار محلی مرحله مرکزی استراتژی رشد شرکت‌های داروسازی هندی را به عهده می‌گیرد، داروسازان چند ملیتی در حال تغییر ساختار کسب‌وکار خود در هند هستند – با فروش برندها، تعطیل کردن واحدهای غیر اصلی یا اخراج کارمندان.