آخرین مطالب

حمایت مردم برای محدود کردن گسترش بیشتر Omicron حیاتی است: WHOافزایش اختلاط اجتماعی در طول فصل تعطیلات ممکن است انتقال را تشدید کند و به افزایش موارد کمک کند. این امر با یک نوع قابل انتقال بیشتر در گردش افزایش می یابد و نیاز به پیروی از اقدامات پیشگیرانه را ضروری می کند.