[ad_1]

در 13 می، سازمان بهداشت جهانی از دو مورد تایید شده و یک مورد احتمالی آبله میمون در بریتانیا مطلع شد. تعداد موارد در حال حاضر به 9 افزایش یافته است.

این یک هشدار ایجاد کرده است، زیرا از نظر تاریخی تنها هشت مورد در بریتانیا شناسایی شده است که اولین مورد در سال 2018 بود.

مواردی نیز در اسپانیا (بیش از 20 مورد) و پرتغال شناسایی شده است که منجر به بزرگترین شیوع آبله میمون در اروپا تا به امروز شده است. پس آیا استرالیا باید نگران باشد؟