انتخابات والنسیا به رستاخیز آلزیرا اشاره دارد


معاملات HBI + بینش / اصلاحات مراقبت های بهداشتی

جو کویروگا
2 ژوئن 2023

دولت چپ والنسیا در انتخابات منطقه ای شکست خورده است. آیا این می تواند به معنای احیای الگوی نامطلوب الزیرا در بیمارستان های مشارکت دولتی و خصوصی (PPP) باشد؟ HBI برای کسب اطلاعات بیشتر با یک منبع مشاور صحبت کنید.