آخرین مطالب

Omicron تصویر واقعی موارد COVID-19 را تار می کند. اما کارشناسان می گویند راه های دیگری نیز برای گرفتن آن وجود داردبا توجه به ماهیت بسیار مسری Omicron، آزمایش PCR در برخی استان ها به حداکثر رسیده است زیرا مردم برای انجام آزمایش عجله دارند. و با توجه به اینکه انتظار می‌رود برخی از مناطق به زودی تعداد افرادی که می‌توانند آزمایش شوند را محدود کنند، کارشناسان می‌گویند که این امر منجر به کاهش شمارش در شمارش موارد می‌شود.