“زمان آن فرا رسیده است که زنان بیشتری را در علم ارتقا دهیم”
ماگالی بلاس اپیدمیولوژیست پرویی کار می کند تا تحقیقات او تأثیر مستقیمی بر جوامع داشته باشد.